OTOP เพชรสมุทรคีรี ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน อัตลักษณ์สู่สากล

ชวน ชม ชิม ช็อป สินค้า OTOP  กลุ่ม Quadrant B จากกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรี ร่วมส่งท้ายปีระกากับงาน มหกรรมสินค้า OTOP ของดีเพชรสมุทรคีรี   เดินสายในถิ่นท่องเที่ยว 4 จังหวัดทั่วไทย   นำเสนอสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวโดยตรงแบบถึงมือผู้บริโภค ตอบรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0

ชวน ชม ชิม ช็อป สินค้า OTOP  กลุ่ม Quadrant B จากกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรี ร่วมส่งท้ายปีระกากับงาน มหกรรมสินค้า OTOP ของดีเพชรสมุทรคีรี   เดินสายในถิ่นท่องเที่ยว 4 จังหวัดทั่วไทย   นำเสนอสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวโดยตรงแบบถึงมือผู้บริโภค

จังหวัดสมุทรสาคร โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสมุทรสาคร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และผู้ประกอบการ ผลิตสินค้า OTOP  กลุ่ม Quadrant B  ของกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรี เตรียมจัดงาน “OTOP เพชรสมุทรคีรี  ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน  อัตลักษณ์สู่สากล”  ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเพชรสมุทรคีรี  กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกิจกรรมย่อย พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่ม Quadrant B (เอกลักษณ์) สู่ตลาดสากล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่ม Quadrant B ให้มีรูปแบบอัตลักษณ์สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่มีกำลังซื้อสูง

สำหรับงานครั้งนี้เป็นการรวมตัวของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ระดับคุณภาพ และมีชื่อเสียงของกลุ่มเพชรสมุทรคีรี  อาทิ เครื่องประดับไทยประยุกต์ ชุดถาดจิ๊กซอจากไม้ตะบูน  เครื่องเบญจรงค์ ดอกไม้จากใบตาล สำเภามหาสมบัติเป่าฉวน  ผ้าทอจากบ้านเขาเต่า เครื่องจักสานจากหวาย ผลิตภัณฑ์จากกะลา  นอกจากนี้ยังมีสินค้าอุปโภค บริโภคคุณภาพอื่น ๆ อีกมากมาย จากกลุ่มผู้ประกอบการจังหวัดเพชรสมุทรคีรี  ทั้งนี้  งาน “OTOP เพชรสมุทรคีรี ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน  อัตลักษณ์สู่สากล”   มีกำหนดจัดขึ้นใน 4 จังหวัดท่องเทียวทั่วไทย   11-15 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์การค้าแพชชั่น  ช๊อปปิ้ง เดสติเนชั่น จังหวัดระยอง,  22-26 พฤศจิกายน 2560  ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์  เชียงใหม่,   29 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม  2560 ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร และ 13 – 17 ธันวาคม  2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซาจังหวัดอุดรธานี

การจัดงานครั้งนี้มุ่งให้เกิดการซื้อชายสินค้าและบริการการท่องเที่ยวโดยตรงแบบถึงมือผู้บริโภค  สร้างการรับรู้ ขยายฐานตลาด ประชาสัมพันธ์ เชื่อมโยงสินค้าและบริการการท่องเที่ยว จากกลุ่มเพชรสมุทรคีรีให้เป็นที่รู้จักและเดินทางมาท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสร้างมูลค่าทางการตลาดของสินค้า OTOP ให้ยกระดับขึ้นสู่สากล