เครือโรงพยาบาลพญาไท เปาโล โดยการสนับสนุนของมูลนิธิเวชดุสิตในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ภายใต้การร่วมโครงการส่งเสริมตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10

รศ. อัจจิมา เศรษฐบุตร กรรมการและเลขานุการมูลนิธิเวชดุสิตฯ กล่าวว่า ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ทางมูลนิธิเวชดุสิตฯ ให้การสนับสนุนและร่วมผลักดันโครงการช่วยเหลือสังคมในหลากหลายรูปแบบ อาทิ”โครงการผ่าตัดเพื่อผู้ป่ วยยากไร้ สู้ภัยมะเร็งเต้านม” ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านโรคมะเร็งเต้านมให้ กับผู้ ป่วยยากไร้ ที่ต้องรอคิวการผ่าตัดจากโรงพยาบาลรัฐ มาเข้าโครงการผ่าตัดเต้าเพื่อผู้ป่ วยยากไร้…สู้ภัยมะเร็งเต้านม จำนวน 50 ราย”

“โครงการความฝันไม่มีวันพิการ ” เพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่มีความสามารถด้านงานออกแบบและแฟชั่นโดยเชื่อมโยงทีมดีไซน์เนอร์มืออาชีพเข้าไปช่วยพัฒนาทักษะและอาชีพ เพื่อร่วมเติมเต็มโอกาสและความฝันของผู้พิการให้ เป็นจริง “โครงการยอดมนุษย์ในตัวเรา” เป็นการดึงศักยภาพของเด็กในชุมชนแออัด 5 ชุมชน ผ่านกิจกรรมเสริมสร้างความมั่นใจ พร้อมสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้แก่เด็ก ๆ สามารถเติบโตขึ้นไปเป็ นผู้ใหญ่ที่มีความมั่นใจ กล้าคิด กล้าแสดงออก และเชื่อมั่นว่าตนเอง สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้แก่สังคมได้ในอนาคต โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ กลุ่มเครือโรงพยาบาลพญาไทเปาโลครั้งนี้ ทางมูลนิธิเวชดุสิตฯ ได้ให้การสนับสนุนทุนการผ่าตัดช่วยเหลือผู้ป่วยจำนวน 60 ราย ในกลุ่มโรคต่าง ๆ เพราะมั่นใจในศักยภาพการรักษาของโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล ซึ่งมีทั้งความพร้ อมด้านทีมแพทย์บุคลากรดูแล ตลอดจนชื่อเสียงด้าน การรักษามายาวนาน และในช่วงที่ผ่านโรงพยาบาลฯ เองก็มีการจัดโครงการผ่าตัดช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิเวชดุสิตฯ ที่มีความตั้งใจในการทำให้ผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาสเข้าถึงการรักษา

คุณอัฐ ทองแตง ประธานเจ้ าหน้าที่ บริหารเครือโรงพยาบาลพญาไท เปาโล เผยว่า ในโครงการนี ้กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท เปาโล ทางมูลนิธิเวชดุสิตฯ ที่ให้การสนับสนุนทุนในการผ่าตัดช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ในโครงการฯ นี้ โดยโครงการมีแนวคิด “เปลี่ยนวันว่างเป็ นวันใหม่” คือ การนำเวลาว่างของแพทย์และบุคลากร มาช่วยเหลือสร้างประโยชน์ให้กับสังคม พร้อมสร้างวันใหม่ที่สดใสให้กับผู้ป่วยยากไร้จำนวน 60 ราย ในกลุ่มโรคต่าง ๆ อาทิ โรคหลอดเลือดตีบ โรคมะเร็งนรีเวช ข้อเข่า ข้อสะโพกเสื่อม โรคหมอนรองกระดูกทับเส้น ต้อกระจก โรคไตไทรอยด์เป็นพิษ ภายในเดือนธันวาคม 2562 วันนี ้เรามีผู้ป่วยในโครงการมาร่วมพูดคุย และตัวแทนศิลปินที่ได้รังสรรค์วาดภาพจากการถ่ายทอดภาพวันใหม่ของผู้ป่วยที่สดใสและเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างไรบ้าง โดยภาพวาดดังกล่าวจะไปร่วมจัดแสดงในงาน ONE LOVE ART EXHIBITION 2 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เพื่อนำรายได้จากการจำหน่ายมาสร้างวันใหม่แบบไม่รู้จบให้ผู้ป่วยยากไร้คนอื่น ๆ ต่อไป

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถศึกษารายละเอียดของโครงการได้ที่ www.phyathai.com หรือ คอลเซ็นเตอร์ หมายเลข 1772