พบกับเหล่าศิลปิน อาทิ จิตรกร ประติมากร สถาปนิก กวี ฯลฯ เป็นผู้รังสรรค์คุณค่ามีชีวิตสู่ผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม วรรณกรรม ฯลฯ ผลงานมาสเตอร์พีชของเขาเหล่านั้นได้กลายเป็นแรงบันดาลใจสู่คนรุ่นหลัง ทั้งในด้านการศึกษาค้นคว้า นวัตกรรมในเชิงช่าง ปรัชญาในการสร้างสรรค์ วัฒนธรรมและความเชื่อของผู้คนในยุคสมัยนั้นๆ

เมื่อเวลาเลยล่วงไปพบว่าแนวทางในการสร้างผลงานมาสเตอร์พีชนั้น เป็นวิถีทางสำคัญอย่างยิ่งของศิลปิน เบ้าหลอมทางวัฒนธรรม วัยวุฒิและคุณวุฒิ มีผลต่อการสร้างสรรค์ผลงานมาสเตอร์พีชที่แตกต่างกันออกไป นิทรรศการศิลปกรรมครั้งนี้จึงได้รับความร่วมมือจากศิลปินชั้นแนวหน้าหลากหลายรุ่น

ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหม่ด้วยแรงบันดาลใจจากปัจเจกภาพของมุมมองชีวิต ผนวกกับการค้นคว้าพัฒนาทักษะเพื่อให้สามารถรับใช้การแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิด และจินตนาการเฉพาะตนได้

     ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากทายาทของท่านศาสตรเมธีนนทิวรรธ์ จันทนะผะลิน ศิลปินแห่งชาติ ได้นำผลงานมาเตอร์พีชส์ของศิลปินผู้เป็นที่รักและเคารพยิ่ง

มาร่วมแสดงทั้งหมด 3 ชิ้น ซึ่งไม่เคยจัดแสดงที่ใดมาก่อนตลอดช่วงชีวิตของท่าน เป็นผลงานชิ้นเอกของนิทรรศการที่จะสามารถบ่งชีให้ทราบได้ว่า เมื่อเวลาของชีวิตหมดลง สังขารก็ดับสิ้น มีเพียงผลงานมาสเตอร์พีชส์ของชีวิตเท่านั้นที่จะสามารถเป็นอนุสรณ์แห่งการมองเห็นโลก การซึมซับ การบันทึก

และสร้างสรรค์ชิ้นส่วนสำคัญของอารยธรรมมนุษย์ ในช่วงเวลาอันแสนสั้นและทรงคุณค่าของชีวิต

รายนาม 16 ศิลปิน นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน ศิลปินแห่งชาติ, ช่วง มูลพินิจ ศิลปินแห่งชาติ ประทีป คชบัว, ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ, สมภพ บุตราช, สมภพ แสงพรหม

วรสันต์ สุภาพ, ยุทธนา พงศ์ผาสุก, เสงี่ยม ยารังษี, ธนฤษภ์ ทิพย์วารี

สุวัฒน์ชัย ทับทิม, สุริยา นามวงษ์, อนุพงษ์ จันทร, อัฐพร นิมมาลัยแก้ว

วิษณุพงษ์ หนูนันท์ และ ศักรานนท์ สุภาพ

พิธีเปิดนิทรรศการ ในวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 15.00 น .

ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA BANGKOK)

 นิทรรศการจัดแสดงให้ชมตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม-25 กุมพาพันธ์ 2561